Dexterity ScoreBase InitiativeAC Bonus
16-7
2 to 36-5
4 to 55-2
6 to 750
8 to 1340
14 to 153+1
163+2
172+3
182+4
191+4
201+5
211+5
220+6
230+6
240+7
250+8